Uw privacy & AVG

We nemen ons vak serieus en daarom zijn uw gegevens in goede handen. De door u verstrekte gegevens en informatie wordt alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze bedoeld zijn. Aan het begin van onze samenwerking tekent uw vereniging eveneens een geheimhoudingsverklaring als extra borging voor onze samenwerking. Wij verstrekken nooit informatie aan derden, indien er geen toestemming vanuit opdrachtgevers kant is. 

 

Privacyverklaring, AVG 4cm & 4cm-sport

4cm, gevestigd aan te Noordwijk (Postbus 205 2200 AE) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
4cm
www.4cm.nl
Postbus 205
2200 AE Noordwijk
Telefoon: +31(0)851305708
Onze Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via info@4cm.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
4cm verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht

- Bedrijfsnaam 
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatie gegevens


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@4cm.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

4cm verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het uitvoeren van en enkel voor haar dienstverlening conform overeengekomen in de overeenkomst met u en uw vereniging. Daarnaast verwerkt 4cm ook persoons/bedrijfsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
4cm neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 4cm) tussen zit. 4cm gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Microsoft, Microsoft-cloud, Internetexplore, Facebook, LinkedIn en Instagram.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
4cm bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Aan het einde van het samenwerkingsverband worden de gegevens verwijderd uit onze bestanden. Fysiek ontvangen documenten e.d. worden retour gezonden


Delen van persoonsgegevens met derden
4cm verstrekt uitsluitend aan derden dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en noodzakelijk is om de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
4cm gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 4cm en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@4cm.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 4cm wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
4cm neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@4cm.nl